ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

- Köp av Modulhus PREFAB Attefallshus Fritidshus –

Dessa villkor utgör tillsammans med skriftlig beställning med specifikationer och beskrivningar köpeavtalet mellan Modulhus Attefalls Bostäder AB nedan kallad Modulhus och Köparen. Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen mellan köparen och säljaren.

 

1.Modulhus förbinder sig att leverera ett hus i överensstämmelse med beställning, specifikationer och beskrivningar till den avtalade platsen (fastighetsbeteckningen) och avtalade tiden. Avtalad leveranstid bestäms utifrån beräknad produktionstid av huset, handläggningstiden för bygganmälan/bygglovet och tiden för beställningsvaror och eventuella ändringar i beställnings specifikationen i efterhand.

2. Produkten som kunden köper genom detta avtal består av Hus, Projektledning, Transport, Logistik, Ansökan om transporttillstånd, Utredningar, Hus installation, Arkitektoniska tjänster, Handläggning av bygglov, Lyftkranar, Följebilar, Besiktningar, Konsultation och levereras av Modulhus tillsammans med samarbetspartners och underentreprenörer.

3. Modulhus förbinder sig att leverera huset inom normalt 10-16 veckor. Modulhus har rätt att ändra leveranstidpunkt om det beror på omständigheter som Modulhus inte kan påverka som t.ex förseningar i leverans från husfabrik eller om vädret omöjliggör en leverans (force majeure) utan risk för skada av huset samt för de fall då Kunden genom ändringar i sin beställning eller liknande påverkar produktionstiden för huset. För det fall Modulhus måste senarelägga leverans ska Modulhus genast meddela Köparen om detta.

4. Modulhus förbinder sig att biträda Köparen med anmälan till kommun om uppförandet av huset i standardutförande (startbesked/bygglov). För modifieringar och ändringar av standardhus debiteras 900 kr/timme exklusive moms. Minimum debitering en timme. Det innebär inte att Modulhus garanterar bifall från kommun på bygglov/startbesked anmälan. Strandskydd, kulturhistoriskt värde i området eller andra faktorer kan påverka kommunens bedömning av ärendet vilket Modulhus (säljare) inte rår över.

Köparen är byggherre och ansvarig för att signera blanketten för bygganmälan genom Modulhus handläggare i ärendet. Kostnader för nybyggnadskarta står köparen för. Köparen skall inom 10 dagar senast efter avtalssignering inkomma med kompletterande uppgifter till Modulhus gällande materialval och färgkoder som inte kan utläsas med funktionen ”Husbyggaren Online” eller ev skräddarsydda önskemål från köparen. Om köparen inte inkommer med uppgifterna i tid kan Modulhus komma att komplettera hus beställningen med standardval enligt husmodell och husbyggaren för att inte bli sen med husleveransen till köparen enligt avtalet.

5. Köparen förbinder sig att iordningställa grunden för huset i enlighet med av Modulhus lämnade mått anvisningar och grundritningar med, i förekommande fall, anslutningar för el, vatten och avlopp beroende på vad som beställts och att grundarbetet är färdigställt i god tid innan husleverans.

För det fall grunden inte är färdigställd enligt de anvisningar som Modulhus har lämnat till köparen äger Modulhus (säljare) rätt att stoppa hus leveransen till den tid då grunden är korrekt färdigställd eller ställa av huset på lämplig plats på tomten. Modulhus har i detta fall rätt att erhålla ersättning av köparen för de merkostnader förseningen innebär. Köparen ansvarar för att husets placering på tomten är i överensstämmelse med gällande lagar och regler.

6. Om inget annat avtalats skriftligen ansvarar köparen för att det finns en framkomlig väg från allmän väg till platsen för avtalad leverans av huset för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd på 24 meter, höjd av 4,15 meter samt med en bredd på 4,15 meter. Köparen ansvarar för att platsen för leverans är lämplig för avlyft från frakt fordonet.

Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen och kontaktuppgifter till denna.

7. Innan huset lämnar fabriken har en komplett besiktning av fabrikens produktionsansvariga utförts i enlighet med svenska normer och rekommendationer samt mot bygg AMA och EKS. Alla hus levererade genom Modulhus följer svenska lagar och normer beträdande Våtrum, El samt VA. Bopärm med alla intyg levereras till köparen senast 10 dagar efter mottagen slut likvid för husköpet.

8. Köparen skall betala avtalad kontraktssumma enligt följande betalnings etapp till av Modulhus angivet bank kontonummer: 25 000 kr vid avtalets undertecknande (50 000 kr) vid köp av fritidshus och villa, 50% av kontraktssumman 30 dagar efter avtalets undertecknande, 40% av kontraktssumman vid nyckelfärdigt producerat hus i fabrik redo för transport till avtalad plats (fastighetsbeteckningen). 10% på leveransdagen vid tomtgränsen. Modulhus hanterar inte kontanter eller kontanta betalningar.

9. Om kunden önskar anlita egen besiktningsman eller om huset skall besiktas av Modulhus rekommenderad besiktningsman måste besiktningen ske i samband med leveransdagen innan huset installeras på fastighetsbeteckningen. Om så inte skett måste köparen betala Modulhus sista 10% av kontraktssumman innan kranlyftet till installationsplatsen för huset (besiktningen sker på trailern). Om besiktningen är godkänd men mindre fel eller brister påvisats som inte påverkar själva godkännandet av besiktningen av huset skall köparen betala 10% slut likvid innan huset installeras på fastighetsbeteckningen och Modulhus skall installera huset på köparens fastighetsbeteckning. Modulhus skall även åtgärda bristerna senast 30 dagar efter leveransdatum eller mottagande av besiktningsprotokoll från besiktningsmannen som utfört besiktningen. Dessa små brister hanteras normalt samma dag av installatörerna som monterar huset.

l det fall Köparen dröjer med slutbetalning kan Modulhus vägra installation på tomten. Om dröjsmålet med betalningen orsakar Modulhus kostnader som inte annars skulle belasta Modulhus ska Köparen genast ersätta Modulhus för dessa. För det fall betalning inte erlagts av köparen enligt ovan äger Modulhus rätt att stoppa leveransen till dess betalning erlagts eller om dröjsmålet är väsentligt annullera avtalet enligt punkten 17 nedan.

10. Om huset blir underkänt under besiktningen vid leveransen installerar Modulhus huset på köparens tomt och behåller nycklarna och åtgärdar bristerna och felen inom 30 dagar. Kunden innehåller slut likviden om 10% av avtalssumman tills bristerna avhjälpts och ny besiktning godkänts på Modulhus bekostnad med av Modulhus rekommenderad besiktningsman eller av köparen utvald besiktningsman. När besiktningen blivit godkänd skall köparen betala slut likviden på 10% av kontraktsumman inom fem dagar från besiktningsdatum och samtliga nycklar överlämnas till köparen. Härmed startar även garantiperioden.

11. Med fel avses att huset inte stämmer överens om vad som framgår av beställningen med specifikationer och beskrivningar eller vad som i övrigt skriftligen avtalats.

Undantag gäller för de fall likvärdiga delar av leveransen måste ersättas som en följd av att leverantör till Modulhus ändrat i sitt sortiment eller av andra skäl inte kan leverera enligt beställning.

I de fallen har Modulhus rätt att ersätta med likvärdig del eller komponent och informera köpare om detta.

12. Försäkringar. Modulhus innehar en ansvarsförsäkring genom Gjensidige med försäkringsnummer 2547851. Modulhus är försäkrat för ett belopp av 25.000.000 kr och innehar ett utökat skydd för entreprenadansvar GJA 170:5. Alla entreprenörer som jobbar under Modulhus är försäkrade genom samma försäkring med samma belopp. Transportförsäkring finns för transport av hus genom fraktbolag och Kran Firma upphandlad av Modulhus innehar alltid ansvarsförsäkring.

13. Äganderättsförbehåll. Modulhus förbehåller sig rätten till huset tills kontraktssumman är fullt betald. När huset är besiktigat och slut likviden betald av köparen har denna tillträde till huset och erhåller samtliga nycklar till huset. När Köparen får besittningen till huset övergår därmed risken för huset på köparen och svensk konsumentköplag och garantier enligt svensk lag gäller.

14. Faktureringen för projektet sker i betalnings etapper enligt avtalet och köparen skall betala till av Modulhus angivet klientmedelskonto eller till av Modulhus angiven underentreprenörs bankkonto inom ramarna för avtalsvärdet. Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB samarbetar med egen fabrik och Ramavtal fabriker som har licens att tillverka Modulhus produkter pga hög efterfrågan och tillverkningsvolym. Kunden som beställer ett hus via Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB kommer enbart ha kontakt med företrädare för Modulhus Attefalls bostäder. Det är sedan Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB som har kontakt med våra Ramavtal fabriker för uppförande och leverans av beställt hus. Därefter sköts kundens betalning av Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB gentemot fabriken som är leverantör av beställt hus. På så sätt skapas konkurrens om att tillverka huset av högsta kvalitet för dig som kund enligt Modulhus hållbarhet policy.


För kunden innebär detta att alla eventuella krav om åtgärder av fel eller tillägg ska ske enbart gentemot Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB som har fullt ansvar gentemot kunden såsom trygghetsförsäkringar, projektledning, transport och övrigt engagemang som är kopplat till beställt hus och påbörjat projekt. Ändringar i beställning utöver Avtal eller önskade tillval i beställningen i efterhand faktureras separat tillsammans med andra delen i betalnings etappen när huset står i fabrik färdigt för leverans. Handpenningen om 25.000 kr krediteras på slutbetalningen om 10%.

15. Om Köparen är i dröjsmål med betalning under väsentlig tid eller i annat hänseende inte följer detta avtal har Modulhus rätt att annullera detta avtal och erhålla ersättning för kostnader och skadestånd av Köparen. Dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp utgår enligt gällande lag med 8% på fakturabeloppet från förfallodagen.

16. Upphovsrätten till ritningar och annat underlag tillhör Modulhus och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas eller spridas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal.

17. Modulhus underentreprenörer arbetar åt Modulhus enligt avtal mot dig som köpare och inte under några omständigheter får avtal tecknas med dessa underentreprenörer utanför Modulhus vetskap på fastighetsbeteckningen för husleveransen. Om önskemål om tilläggsarbeten eller ÄTA arbeten finns skall detta skriftligen meddelas Modulhus och offereras via Modulhus. Om avtalet bryts har Modulhus rätt att fakturera köparen 15% av totala summan för dessa arbeten och dessa arbeten ligger utanför Modulhus ansvarsförsäkring.

18. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal har köparen under vissa omständigheter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för så kallade tillverkningsvaror, som tillverkas efter din beställning såsom komplementbyggnader, attefallshus, stugor, garage, carportar samt tillval för dessa produkter. Modulhus beställer tillverkning av huset efter köparens önskemål varför ångerrätten inte är gällande för hus beställningen.

19. I samband med din beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig enligt detta avtal.

20. Angående GDPR hänvisar Modulhus till redogörelsen på sin hemsida https://modulhus.se/allmanna-villkor/

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

- Avseende leverans av endast PREFAB hus modul -

Grund - grundläggning enligt anvisning.

Grunden skall vara på plats vid leverans av huset. Det finns en framtagen manual för detta som skickas till kund i god tid innan leverans. Är inte grunden färdigställd vid leveransen av huset eller inte i enlighet med ritning har Modulhus rätt att leverera till lämplig plats på kundens fastighetsbeteckning. Kunden får stå för montering och dom eventuella tillkommande lyftkran kostnader efter färdigställande av grund. Enligt punkt 5.

 

Leveranstid

Normal beräknad leveranstid är ca 2-3 månader från köpeavtalets signering.

Datum när huset ska levereras bestäms i samråd med kund skriftligen. Transport sker med externt anlitad speditör. Transportunderlag och CMR kommer att förmedlas till köparen vid önskemål. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen. Huset anses levererat när huset står vid tomtgränsen.

 

Elanslutning/VA

Kopplingspunkt är förberedd på huset.

Anslutning ombesörjes av köparen.

Anslutning av vatten och avlopp i det fall ni beställt Attefallshus med badrum och/eller kök behöver ni ansluta vatten och avlopp. Anslutning ombesörjs av kunden.

 

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är inte monterade för att inte skadas under transport. Dessa monteras av oss i samband med leverans och installation.

 

Transport/Lyftkran

Modulhus ansvarar för frakten till kundens tomt och att denna är försäkrad. Standard lyftkran ombesörjs av Modulhus (Upp till kostnad av 10.000 kr), är tomten svåråtkomlig kan Modulhus behöva anlita en större lyftkran, extra avgifter för detta kommer att debiteras köparen.

 

Transportskador / Reklamation

Vid eventuell skada under transport ska köparen dokumentera så mycket som möjligt med fotografier. Modulhus bistår med att reklamera till speditions bolaget. Åtgärder för att reparera transportskador kan ske via Modulhus egna installatörer i samband med nästa leveranstillfälle eller så anlitar Modulhus lokala hantverkare för att åtgärda eventuella skador. Transportskada är inte att hänvisa till eller betrakta som ofullständig leverans. Eventuell reklamation om transportskador ske inom 8 dagar efter leveransdagen. Modulhus ansvarar för en passande lösning vid skador under transporten av huset.

 

Transport

Ev pristillägg kan tillkomma för avgränsade områden.
Modulhus levererar i hela Norden samt till vissa delar av Europa. För transporter utanför Sverige gäller inte Allmänna leveransvillkor. Är huset bredare än 350 cm tillkommer kostnad för bred last. Skall huset levereras 20 km + utanför storstäderna kan det tillkomma en ersättning för följebil. Detta är kostnader som köparen står för.

 

Leveransvillkor

Huset transporteras från vår husfabrik beroende på vad som beställts och hanteras av extern speditör därav kan man inte ange ett exakt leveransdatum innan huset är helt färdigställt och leverans är bokad och bekräftad av speditör och färja bolag.

För att ett exakt leveransdatum skall kunna beräknas behöver man se över logistiken hos lastbilar, färjor, monterings team samt kran firma. Alla dessa discipliner är väsentliga för en trygg transport och en trygg leverans till dig som köpare. Vi beräknar gärna ut ett möjligt leveransdatum till dig men exakt dag för leverans anges när färjan, lastbil och kranbil är bokad och bekräftad från samtliga inblandade parter.

 

DAP - Drop at place

Skulle det vara fel på grunden/markarbetet där huset skall stå eller att lyftkranen inte kan nå, har Modulhus rätt att ställa av huset på kundens fastighetsbeteckning.

 

Ansvarsbegränsning

Huset ska endast användas till det som det är avsett till enligt bygganmälan/bygglov. Eventuella anpassningar eller ombyggnationer av huset efter leveransen ansvarar inte Modulhus för och garantin för huset upphör att gälla med omedelbar verkan.

 

Ritningar
Alla våra ritningar tillhör Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande. De får endast användas för personligt bruk i samband med husköp från Modulhus.

 

Försäljning

Modulhus har alltid rätt att avsäga sig rätten att inleda försäljning av hus om Modulhus anser att en trygg leverans inte är möjlig att utföra pga destinations rutt eller förhållanden på intressentens fastighetsbeteckning. Det kan även vara pga allmänt känd information om fastigheten hos kommunen vilket kan försvåra ett lyckat projekt.

 

Besiktning

Innan huset lämnar fabriken sker en komplett besiktning av fabrikens produktionsansvariga och utförts i enlighet med svenska normer och rekommendationer samt mot bygg AMA och EKS krav. Alla hus levererade genom Modulhus följer svenska lagar och regler beträdande Våtrum, El samt VA. Bopärm med alla intyg levereras till köparen senast 10 dagar efter mottagen slut likvid för köpet.
Köparen har ALLTID rätt att anlita en egen utsedd besiktningsman.

 

Betalningsvillkor

Enligt punkt 8. Betalning sker enligt avtal normalt till Bankgiro 5199-6494 (Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB) eller av Modulhus angivet bank konto till underentreprenör eller leverantör inom ramen av totala kontraktssumman och betalnings etappen. Modulhus äger full äganderätt av levererat hus tills dess att full betalning för huset erlagts enligt avtal. Modulhus hanterar inga kontanta betalningar. Modulhus förbehåller sig rätten mot valutaförändring mot euron.

 

Övrigt

Husets mått kan komma att förändras efter konstruktionsritning dock utan påverkan för Kund. Även produkter kan komma att ersättas mot likvärdiga. Huset byggs av trävaror vilket är ett levande material som rör sig p.g.a. skiftningar i luftfuktighet, torktider m.m. Även kvisthål och andra naturliga variationer i träet kan förekomma. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sätta sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter leverans med domkraft och kilar och fönster och dörrar kan enkelt justeras.

 

Ångerätt

Om Modulhus påbörjat arbete efter inbetald handpenning på uppdrag av kund gäller inte ångerrätten eller återbetalning av det som hållits betalt. Återbetalning av handpenning beviljas endast vid kommunens avslag på bygganmälan/startbesked. I övrigt hänvisas till punkt 17 i avtalet.

ALLMÄNNA VILLKOR - avseende totalentreprenad husbyggnation -

Dessa villkor utgör tillsammans med skriftlig beställning med specifikationer och beskrivningar köpeavtalet mellan Modulhus och Köparen. Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen mellan köparen och säljaren.

 

1.Modulhus förbinder sig att leverera en totalentreprenad i överensstämmelse med beställning, specifikationer och beskrivningar till den avtalade platsen (fastighetsbeteckningen) och avtalade tiden. Avtalad leveranstid bestäms utifrån beräknad produktionstid av huset, handläggningstiden för startbeskedet/bygglovet och tiden för beställningsvaror och eventuella ändringar i beställnings specifikationen i efterhand.

2. Produkten som kunden köper genom detta avtal består av en totalentreprenad på köparens fastighetsbeteckning bestående av hus, Projektledning, Transport, Logistik, Ansökan om transporttillstånd, Utredningar, Hus installation, Markarbeten bestående av grundläggning, schaktarbeten Yttre VA, Anslutningar VA, utomhus el arbeten, koppling elskåp Arkitektoniska tjänster, Handläggning av bygglov, Lyftkranar, Följebilar, Besiktningar, Konsultation och levereras av Modulhus tillsammans med samarbetspartners och underentreprenörer.

Vid totalentreprenad gäller prislistan enligt gällande regler för ROT avdrag, Om fastigheten är berättigad för ROT avdrag offereras alltid entreprenaden exklusive möjligt rotavdrag. Rotavdraget ingår inte i offererat pris utan blir ett separat tillägg och ansöka direkt av Modulhus hos Skatteverket vid senare tillfälle. Om ROT inte kan sökas på fastigheten belastas inte köparen av detta.

3. Modulhus förbinder sig att leverera huset inklusive entreprenaden inom normalt 10-16 veckor. Modulhus har rätt att ändra leveranstidpunkt om det beror på omständigheter som Modulhus inte kan påverka som t.ex förseningar i leverans från husfabrik eller om vädret omöjliggör en leverans utan risk för skada av huset samt för de fall då Kunden genom ändringar i sin beställning eller liknande påverkar produktionstiden för huset eller grunden. För det fall Modulhus måste senarelägga leverans ska Modulhus genast meddela Köparen detta.

4. Modulhus förbinder sig att biträda Köparen med anmälan till kommun om uppförandet av huset i standardutförande (startbesked/bygglov). För modifieringar och ändringar av standardhus debiteras 900 kr/timme exklusive moms. Minimum debitering en timme. Det innebär inte att Modulhus garanterar bifall från kommun på bygglov/startbesked anmälan. Strandskydd, kulturhistoriskt värde i området eller andra faktorer kan påverka kommunens bedömning av ärendet vilket Modulhus (säljare) inte rår över.
Köparen är byggherre och ansvarig för att signera blanketten för bygganmälan genom Modulhus handläggare i ärendet. Kostnader för nybyggnadskarta och samtliga kommun avgifter står köparen för.

5. Om inget annat avtalats skriftligen ansvarar köparen för att det finns en framkomlig väg från allmän väg till platsen för avtalad leverans av huset för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd på 24 meter, höjd av 4,15 meter samt med en bredd på 4,15 meter. Köparen ansvarar för att platsen för leverans är lämplig för avlyft från frakt fordonet.

Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen och kontaktuppgifter till denna.

6. Innan huset lämnar fabriken har en komplett besiktning av fabrikens produktionsansvariga utförts i enlighet med svenska normer och rekommendationer samt mot bygg AMA och EKS. Alla hus levererade genom Modulhus följer svenska lagar och normer beträdande Våtrum, El samt VA. Bopärm med alla intyg levereras till köparen senast 10 dagar efter mottagen slutlikvid för köpet.

7. Köparen skall betala avtalad kontraktssumma enligt följande betalnings etapp till av Modulhus angivet bankkonto: 25.000 kr vid avtalets undertecknande, 40% av kontraktssumman 30 dagar efter avtalets undertecknande, 50% av kontraktssumman vid nyckelfärdigt producerat hus i fabrik redo för transport till avtalad plats (fastighetsbeteckningen). 10% efter godkänd slutbesiktning med 5 dagars betalningskrav. Modulhus hanterar inte kontanta betalningar från köparen.

8.Om kunden önskar anlita egen besiktningsman för slutbesiktning av entreprenaden måste besiktningen ske senast 10 dagar efter att Modulhus meddelat köparen skriftligen att entreprenaden är färdigställd. Om så inte skett anlitar Modulhus en besiktningsman för slutbesiktningen och om besiktningen är godkänd men mindre fel eller brister påvisats som inte påverkar själva godkännandet av besiktningen av entreprenaden skall köparen betala slutlikviden till Modulhus senast 5 dagar efter beställningsdatumet. Modulhus skall åtgärda bristerna senast 30 dagar efter mottagande av godkänt besiktningsprotokoll från besiktningsmannen som utfört besiktningen. l det fall Köparen dröjer med slutbetalning kan Modulhus vägrade överlämna husnycklar till köparen. Om dröjsmålet med betalningen orsakar Modulhus kostnader som inte annars skulle belasta Modulhus ska Köparen genast ersätta Modulhus för dessa. För det fall betalning inte erlagts av köparen enligt ovan äger Modulhus rätt att stoppa leveranser till dess betalning erlagts eller om dröjsmålet är väsentligt annullera avtalet enligt punkt 17 nedan.

9. Om huset blir underkänt under slutbesiktningen behåller Modulhus nycklarna till huset och åtgärdar felen och bristerna på entreprenaden inom 30 dagar. Kunden innehåller slutlikviden om 10% av avtalssumman tills bristerna avhjälpts och ny besiktning godkänts på Modulhus bekostnad med av Modulhus rekommenderad besiktningsman eller av köparen utvald besiktningsman. När slutbesiktningen blivit godkänd skall köparen betala slut likviden på 10% av kontraktsumman inom fem dagar från besiktningsdatum och samtliga nycklar överlämnas till köparen.

10. Med fel avses att huset inte stämmer överens om vad som framgår av beställningen med specifikationer och beskrivningar eller vad som i övrigt skriftligen avtalats.

Undantag gäller för de fall likvärdiga delar av leveransen måste ersättas som en följd av att leverantör till Modulhus ändrat i sitt sortiment eller av andra skäl inte kan leverera enligt beställning.

I de fallen har Modulhus rätt att ersätta med likvärdig del eller komponent och informera köpare om detta. Med fel avses en icke godkänd slutbesiktning av entreprenaden.

11. Försäkringar. Modulhus innehar en ansvarsförsäkring genom Gjensidige med försäkringsnummer 2547851. Modulhus är försäkrat för ett belopp av 25.000.000 kr och innehar ett utökat skydd för entreprenadansvar GJA 170:5. Alla entreprenörer som jobbar under Modulhus är försäkrade genom samma försäkring med samma belopp. Transportförsäkring finns för transport av hus genom fraktbolag och Kran Firma upphandlad av Modulhus innehar alltid ansvarsförsäkring.

12. Äganderättsförbehåll. Modulhus förbehåller sig rätten till huset tills kontraktssumman är fullt betald. När huset är besiktigat och slutlikviden betalas av köparen har denna tillträde till huset och erhåller samtliga nycklar till huset. När Köparen får besittningen till huset övergår därmed risken för huset på köparen och svenska konsumentköplagen samt garantier enligt svensk lag gäller.

13. Faktureringen för projektet sker i betalnings etapper enligt avtalet och köparen skall betala till av Modulhus angivet bank konto till Modulhus eller till av Modulhus angiven underentreprenör och bankkonto inom ramarna för kontraktssumman och avtalad betalnings etapp enligt detta avtal. Ändringar i beställning utöver Avtal eller önskade tillval i beställningen i efterhand faktureras separat tillsammans med andra delen i betalnings etappen när huset står färdigt för leverans. Handpenningen om 25.000 kr krediteras på slutbetalningen om 10%.

14. Om Köparen är i dröjsmål med betalningen under väsentlig tid eller i annat hänseende inte följer detta avtal har Modulhus rätt att annullera detta avtal och erhålla ersättning för kostnader och skadestånd av Köparen. Dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp utgår enligt gällande lag med 8% på fakturabeloppet från förfallodagen.

15. Upphovsrätten till ritningar och annat underlag tillhör Modulhus och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas eller spridas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal.

16. Modulhus underentreprenörer arbetar åt Modulhus enligt avtal mot dig som köpare och inte under några omständigheter får avtal tecknas med dessa underentreprenörer utanför Modulhus vetskap på fastighetsbeteckningen för entreprenaden. Om önskemål om tilläggsarbeten eller ÄTA arbeten finns skall detta skriftligen meddelas Modulhus och offereras via Modulhus. Om avtalet bryts har Modulhus rätt att fakturera köparen 15% av totala summan för dessa extra arbeten och ligger utanför Modulhus ansvarsförsäkring.

17. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal har köparen under vissa omständigheter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för så kallade tillverkningsvaror, som tillverkas efter din beställning såsom komplementbyggnader, attefallshus, stugor, garage, carportar samt tillval för dessa produkter. Modulhus beställer tillverkning av huset efter köparens önskemål varför ångerrätten inte är gällande för hus beställningen.

18. I samband med din beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig enligt detta avtal.

19. Angående GDPR hänvisar Modulhus till redogörelsen på sin hemsida https://modulhus.se/allmanna-villkor/

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR - Köp av Modulhus husritningar -

Dessa villkor utgör tillsammans med skriftlig beställning (Online) ett köpeavtal mellan Modulhus (säljare) och Köparen.

1. Modulhus förbinder sig att leverera tekniska beskrivningar och ritningar i överensstämmelse med beställning från kund.

2. Köparen ska betala köpet via Klarna. För det fall betalning inte erlagts av Köparen enligt ovan äger Modulhus rätt att stoppa leveransen till dess betalning erlagts eller om dröjsmålet är väsentligt annullera avtalet.

3. Kunden är Byggherre och ansvarig för hur ritningarna används.

4.Upphovsrätten till ritningar och annat underlag tillhör Modulhus och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal.

5. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal gäller för beställning av ritningar.

6. I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som köpare enligt detta avtal.

7. Angående GDPR hänvisar Modulhus till redogörelsen på sin hemsida www.modulhus.se.

ALLMÄNNA VILLKOR GDPR - General data protection law -

Modulhus Attefalls bostäder Sverige AB. Policy för behandling av personuppgifter.

Ref GDPR (General Data Protection Regulation)

Innehåll

• Rättslig grund

Nedanstående rättsliga grunder motiverar vårt innehav och vår behandling av personuppgifter:

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Detta innebär att personuppgifter samlas in, lagras och används så länge en affärsmässig relation kvarstår.

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Obs! I många fall är det inte lämpligt eller kanske inte ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke. Överväg därför alltid först om ni kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de andra rättsliga grunderna.

• Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar in och registrerar uppgifter om personer som inlämnat förfrågningsunderlag, om uppdragsgivare (inkluderande garantiärenden), om anställda samt om leverantörer av varor och tjänster.

• Hur vi använder personuppgifter
Vi använder personuppgifter under den tid en affärsmässig relation pågår. Denna börjar då en offert eller motsvarande, speciellt riktad till en fysisk person. Uppgifterna sparas intill dess att relationen är i alla avseenden avslutad, som längst intill garantitidens utgång. För att inga tveksamheter ska uppstå kommer alltid uppdragsgivarens samtycke att efterfrågas i samband med att avtal eller motsvarande tecknas.

Personuppgifterna används dels till kommunikation mellan bolaget och uppdragsgivare, dels för information till tjänsteleverantörer som behöver komma i kontakt med uppdragsgivaren.

Vidare använder vi personuppgifter för utbetalning av löner och ersättningar, samt för därtill hörande obligatorisk inrapportering till myndigheter, t.ex Skatteverket. Våra medarbetare kommer i vissa fall att förekomma med namn och kontaktuppgifter på bolagets hemsida. Berörd medarbetares samtycke rörande dessa förhållanden anses inhämtat i och med att anställning accepterats.

• Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter endast om det har ett direkt samband med fullgörande av uppdrag eller rapporteringskrav.

Vi delar aldrig dina personuppgifter med något annat syfte än att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig.

• Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Du är när som helst välkommen att ta del av de uppgifter vi har samlat om dig. Kontakta Kristian Noemm (kristian@modulhus.se) så får du den hjälp du behöver.

• Dina individuella rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, kostnadsfritt, och att få en kopia i ett tillgängligt format.
Om du tror att personuppgifter som innehas av oss kan vara felaktiga, ofullständiga eller oriktiga, så kan du be att de korrigeras. Detta måste göras utan onödigt dröjsmål.

När ditt samtycke har begärts för att behandla dina uppgifter, kan du be oss att sluta behandla dem genom att ta tillbaka ditt samtycke. Eventuella konsekvenser av detta rörande våra affärsmässiga relationer ska överenskommas i varje särskilt fall.

• Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Bolagets registrerade personuppgifter förekommer dels i vårt bokföringssystem och därtill hörande stödsystem för uppföljning av arbetade timmar, materialåtgång samt fakturering.
Beträffande våra anställda lagras personuppgifter i lönesystem samt i förekommande fall på bolagets hemsida.

Det förekommer personuppgifter i vår e-postkommunikation. Vår strävan är att lagra så få personuppgifter som möjligt i vårt e-postarkiv. Det kommer aldrig att förekomma uppgifter av känslig natur, utan enbart sådant som har med de affärsmässiga relationerna att göra.
Gallring i e-post arkivet kommer att göras årligen, då all mailväxling som inte längre går att hänföra till pågående eller levande uppdrag kommer att raderas.

• Hur vi sparar personuppgifter
Uppgifterna återfinns i de lokala datorer där det administrativa arbetet bedrivs. Det förekommer ingen lagring i det s k molnet.

• Säkerhet för dina personuppgifter
De lokala datorerna har ständigt uppdaterade brandväggar och antivirus funktioner. Datorerna skyddas med lösenord. Vår bedömning är att en obehörig åtkomst av personuppgifter är mycket osannolik.

• Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Denna policy publiceras på bolagets hemsida i den mån denna är i funktion. Ändringshistoriken återfinns i slutet på detta policydokument.

• Kontakta oss
Du kan alltid kontakta vem som helst inom bolaget för frågor eller synpunkter. Dessa kommer att vidarebefordras till personuppgiftsansvarig medarbetare. I vårt bolag är det Kristian Noemm (kristian@modulhus.se) som är personuppgiftsansvarig.