Allmänna Villkor

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Dessa villkor utgör tillsammans med skriftlig beställning med specifikationer och beskrivningar köpeavtalet mellan säljaren Bostadsraketen AB (org.nr 559299-3835), nedan kallad “Modulhus” och köparen, nedan kallad “Köparen”. Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligen mellan Köparen och Modulhus. Om flera köpare har angivits som Köparen äger dessa endast gemensamt föra talan mot Modulhus men svarar solidariskt för Köparens eventuella förpliktelser mot Modulhus. Vid eventuell motstridighet mellan innehållet i Köpeavtalet och de Allmänna villkoren äger innehållet i Köpeavtalet företräde framför de Allmänna villkoren.

1. Modulhus förbinder sig att leverera ett hus i överensstämmelse med husbeställning samt ritningar signerade av köparen, specifikationer och beskrivningar till den avtalade platsen (fastighetsbeteckningen) och den avtalade tiden. Avtalad leveranstid bestäms utifrån beräknad produktionstid av huset och kommunens handläggningstider för bygganmälan/bygglov, samt tiden för beställningsvaror såsom material. Leveranstiden fastställs när huset är klart i produktion. Sker eventuella ändringar i beställningsspecifikationen i efterhand av köparen så kan det medföra fördröjd leveranstid. Mer om leveransen går att läsa om under “Leveransvillkor”.

2. Produkten som Köparen införskaffar genom detta avtal består av hus, transport, husinstallation, arkitektoniska tjänster, handläggning av bygglov, slutbesiktning, och leverans av Modulhus tillsammans med samarbetspartners och underentreprenörer.

3. Modulhus förbinder sig att leverera huset inom normalt 10-24 veckor beroende på husmodell, storlek, ändringar från standardutförande på köparens begäran samt utrustningsnivå. Modulhus har rätt att ändra leveranstidpunkt om det beror på omständigheter som Modulhus inte kan påverka som t.ex förseningar i leverans från husfabrik, förseningar av inköpt material eller om klimatet omöjliggör en leverans (force majeure) utan risk för skada av huset samt för de fall då Köparen genom ändringar i sin beställning eller liknande påverkar produktionstiden för huset. Preliminärt leveransdatumet är inte garanterat och kan ändras på grund av olika yttre faktorer. Bestämmelserna om produktionstiden går att läsa om under “Leveransvillkor”. För det fall Modulhus måste senarelägga leverans ska Modulhus meddela Köparen om detta snarast. Om Modulhus har orsakat fördröjningen utan saklig grund erläggs vite på 2 500 SEK/vecka till köparen räknat från senaste leveranstiden i avtalet fram till leveransdatumet av huset Modulhus förbehåller sig rätten mot valutaförändring mot euron. Prisjusteringar kan ske enligt KPI. Bestämmelserna gällande KPI går att läsa om i punkt 9.

4. Modulhus förbinder sig att biträda Köparen med anmälan till kommun om uppförandet av huset i standardutförande (startbesked/bygglov). För modifieringar och ändringar av standardhus debiteras 900 SEK/timme exklusive moms för tillkommande arbete med en minimidebitering om en timme. Detta innebär inte att Modulhus garanterar bifall från kommun på bygglov/startbesked anmälan, Strandskydd, kulturhistoriskt värde i området eller andra faktorer som kan påverka kommunens bedömning av ärendet vilket Modulhus inte rår över.

Köparen kan således inte framställa krav mot Modulhus med anledning av t ex försenad kommunal handläggning av anmälan/ansökan eller begäran om kompletterande uppgifter. Om inlämnad bygglovsansökan avslås och Köparen tillsammans med Modulhus därefter väljer att inge en bygglovsansökan eller överklaga kommunens beslut till länsstyrelse sker detta på köparens bekostnad.

4.1 Köparen är byggherre och ansvarig för att signera blanketter för bygglov/bygganmälan genom Modulhus handläggare i ärendet. Kostnader för nybyggnadskarta samt andra kommunala kostnader står Köparen för.

4.2 Köparen skall senast inom 20 dagar efter avtal signering inkomma med kompletterande uppgifter till Modulhus gällande materialval och färgkoder som inte kan genereras med funktionen ”Husbyggaren” online (www.modulhus.se/husbyggaren) eller ev. specialtillverkade önskemål från köparen. Dessa måste godkänts av Modulhus skriftligen till köparen.

Om köparen inte inkommit med kompletteringar i tid kan detta påverka leveranstiden och Modulhus kan komma att komplettera husbeställningen med standardval enligt husmodell och husbyggaren för att inte riskera försening med husleveransen till Köparen enligt avtalet. Modulhus ansvarar inte för ev. förseningar som kan förekomma ifall Köparen inte inkommit med kompletteringar i tid.

5. Grundläggning skall vara på plats vid leverans av huset och skall vara utförd enligt anvisning. Det finns en framtagen manual som skickas till köparen i god tid innan leverans. Köparen förbinder sig att iordningställa grunden för huset i enlighet med Modulhus lämnade måttanvisningar och grundritningar med, i förekommande fall, anslutningar för el, vatten och avlopp beroende på vad som beställts och att grundarbetet är färdigställt i god tid innan husleverans.

5.1 För det fall grunden inte är färdigställd enligt de ritningar och anvisningar som Modulhus har lämnat till Köparen så innehar Modulhus rätten att stoppa husleveransen till den tid då grunden är korrekt utförd eller ställa av huset på lämplig plats på köparens bekostnad. Skulle det uppkomma kostnader som magasinering, krankostnader eller dylikt så har Modulhus rätt att erhålla ersättning av köparen för de merkostnader förseningen innebär. Köparen ansvarar för att husets placering på tomten är i överensstämmelse med gällande lagar och regler samt situationsplan.

5.2 Vid köp av totalentreprenad ansvarar Modulhus för grundläggningen. Då ingår rördragning upp till 20 meter. Jordschakt för hus till 300 mm under grundsula. Om det krävs mer uppackning av material för säkerställa markens stabilitet tillkommer detta extra. Överblivna schaktmassor kvarlämnas.

6. Om inget annat avtalats skriftligen ansvarar köparen för att det finns en framkomlig väg från allmän väg till platsen för avtalad leverans av huset för fordon med minst 12 tons axeltryck, fordonslängd på 24 meter, höjd av 4,15 meter samt med bredd på 4,5. Köparen ansvarar för att platsen för leverans är lämplig för avlastning från fraktfordonet. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen och lämna kontaktuppgifter till denna skriftligen.

7. Innan huset lämnar fabriken har en komplett besiktning av fabrikens produktionsansvarig utförts i enlighet med svenska normer och rekommendationer. Alla hus levererade genom Modulhus följer svenska lagar och byggnormer beträdande våtrum, EL samt VA. Bopärm med alla intyg levereras till Köparen efter mottagen slut likvid för husköpet.

8. Köparen skall betala avtalad kontraktssumma enligt följande betalningsetapp till av Modulhus angivet bankkontonummer:

  • 0 % vid avtalets undertecknande
  • 30% av kontraktssumman vid skriftligt godkänt bygglov från Kommunen
  • 70% av kontraktssumman på leveransdagen vid tomtgränsen

Modulhus hanterar inte kontanter eller kontanta betalningar. Modulhus förbehåller sig rätten mot valutaförändring mot euron räknat från dagen avtal undertecknats. Prisjusteringar kan ske enligt KPI. Bestämmelserna går att läsa om i punkt 9.

Mer om betalningsvillkoren går att läsa om under “Betalningsvillkor”.

9. Offererade samt avtalade priser skall gälla fast under avtalets första månad. Därefter kan prisjustering ske enligt konsumentprisindex (KPI). Basmånad för prisjusteringen skall vara den månad som inträder tre månader innan detta avtals starttidpunkt. Prisjusteringsklausul (KPI monteringsfärdiga trähus)

9.1 Priset skall vara fast under en månad, räknat från tiden för avtalsperiodens början. Därefter kan priset vara föremål för att justeras enligt punkt 9.2.

9.2. Om leverantörens kostnader, avseende de varor/tjänster som omfattas av detta avtal, skulle förändras med minst 3 % jämfört med kostnaderna under offert-/avtalsmånaden, skall vardera parter äga rätt att begära justering av priset med ett belopp, motsvarande kostnadsförändringar.

9.5. Prisjustering får inte ske i strid mot gällande allmänna prisregleringsbestämmelser enligt svensk lag. Prisjustering (KPI monteringsfärdiga trähus)

9.6. Förändringar av valutakurser, som förändrar varans pris med minst 1 %, medför rätt attpris justera varan fyra veckor efter avtal signering oavsett fast pris period fram till slutbetalning av avtalsbeloppet.

10. Om köparen önskar anlita en egen besiktningsman istället för att huset skall besiktas av Modulhus rekommenderade besiktningsman, så måste besiktningen ske i samband med leveransdagen innan huset installeras på fastigheten. Besiktningen sker på fraktfordonet. Mer om besiktningsvillkoren går att läsa om under “Besiktning”.

10.1 Om besiktningen är godkänd med mindre anmärkningar eller brister påvisats som inte påverkar själva godkännandet eller är små i jämförelse med det avtalade har säljaren 30 dagar på sig att åtgärda bristerna. Köparens garantiperiod startar från dagen då besiktningen godkändes.

10.2 Modulhus skall åtgärda anmärkningarna senast 30 dagar efter mottagande av besiktningsprotokoll från besiktningsmannen som utfört besiktningen. Små brister hanteras normalt samma dag av installatörerna som monterar huset.

10.3 Om Köparen dröjer med betalning och orsakar Modulhus kostnader som inte annars skulle belasta Modulhus skall köparen ersätta säljaren för dessa merkostnader. För det fall betalning inte erlagts av Köparen enligt ovan äger Modulhus rätten att stoppa leveransen till dess betalning erlagts eller om dröjsmålet är väsentligt att annullera avtalet enligt punkt 16.

10.4. Om huset blir underkänt under besiktningen vid leveransen förvaltar Modulhus nycklarna och åtgärdar anmärkningarna och felen inom 30 dagar. Ny besiktning bekostas av Modulhus med av Modulhus rekommenderad besiktningsman eller av Köparen utvald besiktningsman. Garantiperioden startar efter godkänd besiktning och samtliga nycklar kvitteras ut till köpare mot underskrift till Modulhus.

10.5. Med fel avses att huset inte stämmer överens om vad som framgår av beställningen med specifikationer och beskrivningar eller vad som i övrigt skriftligen avtalats. Undantag gäller för de fall material måste ersättas mot likvärdigt material som en följd av att leverantörer till Modulhus ändrat i sitt sortiment eller av andra skäl inte kan leverera materialval enligt beställning. Materialet får endast ersättas med likvärdigt material.

11. Äganderättsförbehåll – Modulhus förbehåller sig äganderätten till huset tills avtalssumman är fullt betald enligt avtalet. Då övergår äganderätten huset till köparen i sin helhet. När Köparen får besittningen till huset efter godkänd besiktning övergår därmed risken för huset på köparen och svensk konsumentköplag och garanti enligt svensk lag börja gälla omedelbart.

12. Försäkringar – Modulhus innehar en ansvarsförsäkring genom Moderna Försäkringar med försäkringsnummer: 1354704. Modulhus är ansvars försäkrade för ett belopp upp till 30.000.000 kronor per skadetillfälle och innehar ett utökat skydd för entreprenadansvar GJA 170:5 för köparens trygghet. Alla entreprenörer som jobbar under Modulhus är försäkrade genom samma försäkring med samma belopp. Transportförsäkring finns för transport av hus genom respektive fraktbolag och kranfirmor upphandlade åt köparen av Modulhus innehar alltid egen ansvarsförsäkring.

13. Faktureringen för projektet sker i betalningsetapper enligt köpeavtalet och Köparen skall betala till av Modulhus angivet klientmedelskonto eller till av Modulhus angiven underentreprenörs bankkonto inom ramarna för avtalsbeloppet. Modulhus samarbetar med egen fabrik och ramavtals fabriker som innehar licens att tillverka Modulhus produkter pga hög efterfrågan och tillverkningsvolym.

13.1 Det är Modulhus och Modulhus representanter som har kontakt med husfabriken för uppförande och leverans av beställt hus. Därefter sköts köparens betalning av Modulhus gentemot fabriken som är licensierade leverantörer av beställt hus. För köpare innebär detta att alla eventuella krav om åtgärder av fel eller tillägg ska ske enbart gentemot Modulhus eller Modulhus representanter som har fullt ansvar gentemot Köparen såsom trygghetsförsäkringar, transport och övrigt engagemang som är kopplat till beställt hus och påbörjat projekt.

13.2 Ändringar i beställning av köpare utöver köpeavtalet eller beställda tillval i efterhand kan faktureras separat eller tillsammans med sista delen i betalningsetappen.

14. Om Köparen är i dröjsmål med betalning under väsentlig tid eller i annat hänseende inte följer detta avtal har Modulhus rätt att annullera detta avtal och erhålla ersättning för kostnader och skadestånd av Köparen. Dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp utgår enligt bestämmelserna från Räntelagen 6 § på fakturabeloppet från förfallodagen.

15. All dokumentation avseende huset (inklusive Ritningarna) förblir Parterna emellan Modulhus egendom och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas eller spridas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal. Dokumentationen får inte utan Modulhus tillstånd delges tredje man, användas för tillverkning av byggnad på annan tomt än den i Köpeavtalet angivna, säljas eller användas för något annat ändamål än för tillverkning och färdigställande av huset. Köparen är skyldig att utge ett vite motsvarande ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vid var överträdelse av bestämmelserna under denna punkt 3.7 samt därutöver utge ersättning för sådan ytterligare skada som överträdelsen kan medföra.

16. Modulhus underentreprenörer arbetar åt Modulhus enligt avtal mot köpare och får inte under några omständigheter teckna avtal med dessa underentreprenörer utan Modulhus vetskap på leveransadressen av huset. Om önskemål om tilläggsarbeten eller ÄTA arbeten finns skall detta skriftligen meddelas till Modulhus och offereras i skrift av Modulhus.

16.1 Om Köparen tecknar avtal med Modulhus underentreprenörer i strid mot avtalet så har Modulhus rätt att fakturera Köparen 15% av totala summan för dessa arbeten och dessa arbeten ligger utanför Modulhus ansvarsförsäkring.

17. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal har Köparen under vissa omständigheter rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar. Ångerrätten gäller inte för så kallade tillverkningsvaror, som tillverkas efter beställning såsom ritningar, komplementbyggnader, attefallshus, stugor, garage, carportar samt tillval för dessa produkter. Modulhus beställer produkter och tillverkning av huset efter Köparens önskemål varav ångerrätten inte är gällande för husbeställningen.

18. I samband med din beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, personnummer, leveransadress, fakturaadress, e-post och telefonnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig enligt detta avtal.

19. Angående GDPR hänvisar Modulhus till redogörelsen under “ALLMÄNNA VILLKOR GDPR”

 

 

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

– Avseende leverans av endast fabrikstillverkade husmoduler utan entreprenad –

Leveranstid
Normal beräknad leveranstid är cirka 10-24 veckor från utfärdat startbesked och/eller bekräftelse av detaljerade husval samt produktionsritningar och fastställs när huset är klart i produktion samt att transport och kranbil är bokade. Leveransdatumet är inte garanterat och kan ändras på grund av olika yttre faktorer och kan komma att hända att det sker tätt intill leverans. Datum när huset ska levereras fastställs av Modulhus som sedan informerar leveransdatum till Köparen i skrift. Transport sker med extern anlitad speditör. Transportunderlag och CMR kommer att förmedlas till Köparen vid önskemål. Köparen ansvarar för att en person är närvarande för att hjälpa till och ta emot leveransen. Huset anses levererat när huset står på transportfordonet vid tomtgränsen.

 

Elanslutning/VA
Anslutning av vatten och avlopp: i det fall Köparen beställt hus med badrum och/eller kök behöver köparen ansluta vatten och avlopp. Kopplingspunkt är förberedd på huset. Anslutning ombesörjs av Köparen.

 

Hängrännor
Hängrännor och stuprör är inte monterade för att inte skadas under transport. Dessa monteras av Modulhus personal i samband med leverans och installation av hus.

 

Transport/Lyftkran
Modulhus ansvarar för frakten fram till Köparens tomt och ser till att den är försäkrad. Enkel standard lyftkran och lyft arbete till en kostnad på upp till 10.000 SEK bekostas av Modulhus, överstigande summor står Köparen för. Köparen står som fakturamottagare och står som beställare för kranlyftet och kranbidraget dras av från Köparens slutfaktura från Modulhus. Modulhus sköter dialogen med kranfirman och transportfirman fram till tomtgränsen. Vid eventuella hinder eller behov av större kran, etc kan extra avgifter tillkomma, extra avgifter debiteras fakturamottagaren som i detta fall är Köparen.

 

Transportskador / Reklamation
Vid eventuell skada under transport skall Köparen dokumentera så mycket som möjligt med fotografier. Modulhus bistår köparen med att reklamationen till speditionsbolaget. Åtgärder för att reparera transportskador kan ske via Modulhus egna installatörer i samband med nästa leveranstillfälle eller så anlitar Modulhus lokala hantverkare för att åtgärda eventuella skador. Transportskada är inte att hänvisa till eller betrakta som ofullständig leverans. Eventuell reklamation av transportskador måste anmälas till Modulhus av Köparen senast 7 dagar efter leveransdagen. Modulhus ansvarar för en passande lösning vid skador under transporten av huset.

 

Transport
Ev pristillägg kan tillkomma för avgränsade områden. Modulhus levererar hus till hela Norden samt till vissa delar av Europa. För transporter utanför Sverige gäller inte Allmänna leveransvillkor. Är huset bredare än 3 500 mm tillkommer kostnad för bred last. Skall huset levereras 20 km + utanför storstäderna kan det tillkomma en ersättning för följebilseskort. Detta är kostnader som Köparen står för.

 

Leveransvillkor
Huset transporteras från vår husfabrik beroende på vad som beställts och hanteras av extern speditör därav kan man inte ange ett exakt leveransdatum innan huset är helt färdigställt och leverans är bokad och bekräftad av speditör och kranbolag. För att ett exakt leveransdatum skall kunna beräknas behöver man se över logistiken hos lastbilar, monteringsteam samt kranfirma. Alla dessa discipliner är väsentliga för att säkerställa en trygg transport och en trygg leverans till köparen. Vi beräknar gärna ut ett preliminärt möjligt leveransdatum till köparen, men leveransdatumet är ej giltigt tills exakt dag för leverans anges efter att alla entreprenörer är bokade och bekräftade i skrift från samtliga inblandade parter.

 

DAP – Drop at place
Skulle det vara fel på grunden/markarbetet där huset skall stå eller att lyftkranen inte kan nå till avlastningspunkten så innehar Modulhus rätten att ställa av huset på lämplig plats

 

Ansvarsbegränsning
Huset ska endast användas till det som den är avsedd för enligt bygganmälan/bygglov. Eventuella anpassningar eller ombyggnationer av huset efter leveransen ansvarar inte Modulhus för och garantin för huset upphör att gälla med omedelbar verkan.

 

Ritningar
Alla våra ritningar tillhör Bostadsraketen AB och är skyddade enligt upphovsrättslagen (URL). De får inte kopieras, spridas eller i övrigt ändras utan upphovsmannens medgivande. De får endast användas en gång för personligt bruk i samband med husköp från Modulhus. All dokumentation avseende huset (inklusive Ritningarna) förblir Parterna emellan Modulhus egendom och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas eller spridas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal. Dokumentationen får inte utan Modulhus tillstånd delges tredje
man, användas för tillverkning av byggnad på annan tomt än den i Köpeavtalet angivna, säljas eller användas för något annat ändamål än för tillverkning och färdigställande av huset. Köparen är skyldig att utge ett vite motsvarande ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) vid var överträdelse av bestämmelserna under denna punkt 3.7 samt därutöver utge ersättning för sådan ytterligare skada som överträdelsen kan medföra.
Möbler som garderober, soffor, matbord, TV, terrass och liknande ingår inte i leveransen om inget
annat anges i köpeavtalet.

Ritningar/handlingar som inte ingår i köp (finns som tillval):
● Brandskyddsutlåtande för placering av hus
● Avloppsansökan
● Geoteknisk undersökning/Permabilitetstest (Kan krävas från kommun eller om markens hållfastighet inte är tillräcklig)
● Täthetsprovning
● Strandskyddsansökan
● Marklov
● Nyanmälan El anslutning & VVS anslutning

 

Försäljning
Modulhus har alltid rätt att avsäga sig att ingå avtal med köpare om Modulhus anser att en trygg leverans inte är möjlig att utföra på grund av destinationsrutt eller
förhållanden på spekulantens fastighetsbeteckning. Det kan även vara på grund av allmänt känd information om fastigheten hos kommunen eller dålig kreditvärdighet hos köparen vilket kan försvåra ett lyckat projekt. Modulhus har även rätt att avbryta en affär om Köparen har undanhållit information som är
av väsentlig betydelse för Modulhus att genomföra en framgångsrik leverans av hus

 

Besiktning
Innan huset lämnar fabriken sker en komplett besiktning av fabrikens produktionsansvariga och utförs i enlighet med svenska normer och rekommendationer. Alla hus levererade genom Modulhus följer svenska lagar och regler beträffande Våtrum, EL samt VA. Bopärm med alla intyg levereras till Köparen senast 10 dagar efter att Modulhus har mottagit slut likvid för husköpet. Köparen har alltid rätt att anlita en egen utsedd besiktningsman. Garantiperiod börjar gälla i samband med godkänd besiktning.

 

Betalningsvillkor
Enligt punkt 8. Betalning sker enligt avtal normalt till angivet Bankgiro (Bostadsraketen Sverige AB) eller av Modulhus angivet bankkonto till underentreprenör eller leverantör inom ramen av totala kontraktssumman och betalningsetappen. Modulhus äger full äganderätt av levererat hus tills dess att full betalning för huset erlagts enligt avtal.

Modulhus hanterar inga kontanta betalningar. Modulhus förbehåller sig rätten mot valutaförändring mot euron. Prisjusteringar kan ske enligt KPI. Bestämmelserna går att läsa om under punkt 9. Modulhus förbehåller sig rätten till att utföra en Kreditupplysning av köparen Spärrförbindelse eller bankgaranti av likviden för kontraktsbeloppet om 100% skall utfärdas av köparens bank och redovisas till Modulhus senast 30 dagar efter signering av avtalet. Banken skall betala enligt avtalet 30% av avtalsbeloppet vid godkänt bygglov/bygganmälan. 70% av avtalsbeloppet när huset står vid tomtgränsen och fotografier på slutförd leverans samt kopia på transportintyg från speditören har redovisats till köparens bank.

 

Övrigt
Husets mått kan komma att förändras efter konstruktionsritning. Även produkter kan komma att ersättas mot likvärdiga. Huset byggs av trävaror vilket är ett levande material som rör sig p.g.a. skiftningar i luftfuktighet, torktider m.m. Även kvisthål och andra naturliga variationer i träet kan ibland förekomma. Bredd mellan skarvar, lister och hörn kan variera. Dörrar och fönster kan sätta sig under leverans eller om huset inte står i våg, detta kan justeras efter leverans med domkraft och kilar och fönster och dörrar kan enkelt justeras. Grovstädning ingår under våra husleveranser. Finstädning ombesörjs av köpare efter
slutleverans. Sophantering ombesörjs av Köparen och kan erbjudas av Modulhus mot tillägg.

 

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

– Köp av Modulhus husritningar –

Dessa villkor utgör tillsammans med skriftlig beställning (online) ett köpeavtal mellan säljaren, nedan kallad “Modulhus” och köparen, nedan kallad “Köparen”.

1. Modulhus förbinder sig att leverera tekniska beskrivningar och ritningar i överensstämmelse med beställning från Köpare.
2. Köparen ska betala köpet via Klarna eller till Modulhus angivet konto. För det fall betalning inte erlagts av Köparen enligt ovan äger Modulhus rätt att stoppa leveransen av ritningarna till dess att betalning erlagts eller om dröjsmålet är väsentligt till att annullera avtalet.
3. Köparen är Byggherre och ansvarig för hur ritningarna används.
4. Upphovsrätten till ritningar och annat underlag tillhör Modulhus och får inte utan Modulhus tillstånd kopieras eller på annat sätt förfogas över än vad som är nödvändigt för fullföljandet av detta avtal.
5. Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal gäller för beställning av ritningar.
6. I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, fastighetsbeteckning och eventuellt personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som Köpare enligt detta avtal.
7. Vid eventuell motstridighet mellan innehållet i Köpeavtalet och de Allmänna villkoren äger innehållet i Köpeavtalet företräde framför de Allmänna villkoren.
8. Angående GDPR hänvisar Modulhus till redogörelsen på sin hemsida www.modulhus.se.

 

ALLMÄNNA VILLKOR GDPR

– General data protection law –

 

Bostadsraketen AB. Policy för behandling av personuppgifter. Ref GDPR (General Data Protection Regulation)

Innehåll

Rättslig grund
Nedanstående rättsliga grunder motiverar vårt innehav och vår behandling av
personuppgifter:

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige. Detta innebär att personuppgifter samlas in, lagras och används
så länge en affärsmässig relation kvarstår.

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen. Obs! I många fall är det inte lämpligt eller kanske inte ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke. Överväg därför alltid först om ni kan stödja personuppgiftsbehandlingen på någon av de
andra rättsliga grunderna.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar in och registrerar uppgifter om personer som inlämnat förfrågningsunderlag, om uppdragsgivare (inkluderande garantiärenden), om anställda samt om leverantörer av varor och tjänster.

Hur vi använder personuppgifter
Vi använder personuppgifter under den tid en affärsmässig relation pågår. Denna börjar då en offert eller motsvarande, speciellt riktad till en fysisk person. Uppgifterna sparas intill dess att relationen är i alla avseenden avslutad, som längst intill garantitidens utgång. För att inga tveksamheter ska uppstå kommer alltid uppdragsgivarens samtycke att efterfrågas i samband med att avtal eller motsvarande tecknas.
Personuppgifterna används dels till kommunikation mellan bolaget och uppdragsgivare, dels för information till tjänsteleverantörer som behöver komma i kontakt med uppdragsgivaren. Vidare använder vi personuppgifter för utbetalning av löner och ersättningar, samt för därtill hörande obligatorisk inrapportering till myndigheter, t.ex Skatteverket. Våra medarbetare kommer i vissa fall att förekomma med namn och kontaktuppgifter på bolagets hemsida.
Berörd medarbetares samtycke rörande dessa förhållanden anses inhämtat i och med att anställning accepterats.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter
Vi delar dina personuppgifter endast om det har ett direkt samband med fullgörande av uppdrag eller rapporteringskrav. Vi delar aldrig dina personuppgifter med något annat syfte än att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Du är när som helst välkommen att ta del av de uppgifter vi har samlat om dig. Kontakta info@modulhus.se så får du den hjälp du behöver.

Dina individuella rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig, kostnadsfritt, och att få en kopia i ett tillgängligt format. Om du tror att personuppgifter som innehas av oss kan vara felaktiga, ofullständiga eller oriktiga, så kan du be att de korrigeras. Detta måste göras utan onödigt dröjsmål. När ditt samtycke har begärts för att behandla dina uppgifter, kan du be oss att sluta behandla dem genom att ta tillbaka ditt samtycke. Eventuella konsekvenser av detta rörande våra affärsmässiga relationer ska överenskommas i varje särskilt fall.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Bolagets registrerade personuppgifter förekommer dels i vårt bokföringssystem och därtill hörande stödsystem för uppföljning av arbetade timmar, materialåtgång samt fakturering. Beträffande våra anställda lagras personuppgifter i lönesystem samt i förekommande fall på
bolagets hemsida.

Det förekommer personuppgifter i vår e-postkommunikation. Vår strävan är att lagra så få personuppgifter som möjligt i vårt e-postarkiv. Det kommer aldrig att förekomma uppgifter av känslig natur, utan enbart sådant som har med de affärsmässiga relationerna att göra. Gallring i e-post arkivet kommer att göras årligen, då all mailväxling som inte längre går att hänföra till pågående eller levande uppdrag kommer att raderas.

Hur vi sparar personuppgifter
Uppgifterna återfinns i de lokala datorer där det administrativa arbetet bedrivs. Det förekommer ingen lagring i det s k molnet.

Säkerhet för dina personuppgifter
De lokala datorerna har ständigt uppdaterade brandväggar och antivirusfunktioner. Datorerna skyddas med lösenord. Vår bedömning är att en obehörig åtkomst av personuppgifter är mycket osannolik.

Ändringar i denna personuppgifts policy
Denna policy publiceras på bolagets hemsida i den mån denna är i funktion. Ändringshistoriken återfinns i slutet på detta policydokument.

Kontakta oss
Du kan alltid kontakta vem som helst inom bolaget för frågor eller synpunkter. Dessa kommer att vidarebefordras till personuppgiftsansvarig medarbetare.