ATTEFALLSHUS REGLER

Att tänka på vid bygge av Attefallshus

Här kan du läsa om Attefallshus regler som och vad du bör tänka på när du vill bygga hus utan bygglov.

Att bygga ett Attefallshus kan vara ett bra alternativ till att bygga ut ditt befintliga hus. För att bygga ett Attefallshus krävs inget bygglov och då du får uppföra huset som ett bostadshus (med kök, badrum och åretruntstandard) kan du både använda det för eget bruk eller hyra ut.

 • Sedan 1 mars 2020 levererar Modulhus Attefallshus på både 25 och 30 kvadrat. Detta då nya lagar trätt i kraft som gör det möjligt att uppföra Attefallshus på 30 kvadratmeter istället för 25 - vilket var bestämmelsen i den första Attefallslagen från den 2 juli 2014.

Lagar och regler

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Huset får vara max 30 kvm.
 • Högsta nockhöjden är satt till 4 meter.
 • För att få bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus måste det alltid finnas en huvudbyggnad på tomten.
 • Husen får i de flesta fall byggas utan bygglov, dock måste man alltid anmäla byggnaden till kommunen.
 • Om huset ska placeras mindre än 4,5 meter från tomtgräns krävs medgivande från grannen.
 • Grannar ska kunna överklaga ett startbesked för ett Attefallsbygge.


När behövs bygglov?

Även om Attefallshus i regel är bygglovsbefriade kan bygglov behövas om...

 • kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • komplementbostadshuset eller tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.


Komplementbostad och komplementbyggnad

Ett Attefallshus räknas som ett komplementhus och kan vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad.

Läs mer om skillnaden på komplementbyggnad och komplementbostad.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-komplementbyggnader_H701CU22