Attefallshus: Regler 2022

Att tänka på vid bygge av Attefallshus

Här kan du läsa om de nya Attefallsreglerna som gäller när du ska bygga ett Attefallshus på din tomt och vad du bör tänka på när du vill bygga ett hus hus utan bygglov.

För att få bygga en Attefallsbyggnad så krävs det inget bygglov. Då du får uppföra huset som ett bostadshus (med kök, badrum och åretruntstandard) så kan du både använda det för eget bruk eller hyra ut.

 • Sedan den 1 mars 2020 får du med nya Attefallslagen bygga ett Attefallshus på 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter - en så kallad “Bolundare”. Den tidigare Attefallslagen trädde i kraft den 2 juli 2014 efter bostadsministern Stefan Attefall därav namnet.

Attefallshus regler

 • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
 • Huset får vara max 30 kvm.
 • Högsta nockhöjden är satt till 4 meter.
 • För att få bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus måste det alltid finnas en huvudbyggnad på tomten.
 • Husen får i de flesta fall byggas utan bygglov, dock måste man alltid anmäla byggnaden till kommunen.
 • Om huset ska placeras mindre än 4,5 meter från tomtgräns krävs medgivande från grannen.
 • Grannar ska kunna överklaga ett startbesked för ett Attefalls byggnation.
 • Om huset står närmare vägen än 6 meter räknas nockhöjden från gatunivån
 • I normala fall får attefallshus inte placeras närmare gatan / allmän plats än 4 meter, men om det är en statlig väg är avståndet utökat till 12 m.


När behövs bygglov?

Även om Attefallshus i regel är bygglovsbefriade kan bygglov behövas om...

 • Kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
 • Byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
 • Komplement bostadshuset eller tillbyggnaden är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.

Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.


Komplementbostad och komplementbyggnad

Ett Attefallshus räknas som ett komplementhus och kan vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad.

Läs mer om skillnaden på komplementbyggnad och komplementbostad.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/storre-komplementbyggnader_H701CU22

Detta gäller för Attefallshus : Boverket. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/