Gjuta betongplatta – steg för steg

En del som bygger hus väljer att göra sin husgrund själv, i denna bloggpost tänker vi berätta hur du kan gjuta en betongplatta steg-för-steg vilket är en vanlig husgrund många husägare väljer.

Guide till gjutning

Steg 1: Förarbete och förberedelse av underlaget

Förarbete är viktigt för att i sin tur kunna få grunden så bra som möjligt. Hur mycket förarbete som behöver göras vid just ditt projekt, beror på markförhållandena där grunden skall vara. Men oavsett är det självklart viktigt att vara noggrann i förarbetet.

 

Tjälsäkring

En av förberedelserna som bör göras är att tjälsäkra bygget – det vill säga, kolla upp om det finns en risk för tjälhävning. Tjälhävning är när vattnet i marken fryser till is och sedan utvidgar sig, vilket kan förstöra bottenplattan. Det blir en dyr historia på sikt, så det är en god idé att tjälsäkra och eventuellt tjälisolera vid behov.

Och vilket djup du behöver ta dig ner till för att tjälsäkra beror lite på hur klimatet är där du bor. Ju kallare, desto djupare. Att använda isoleringsskivor i XPS-cellplast är rekommenderat då de tål fukt och tryck bra.

 

Placering av plattan och schaktning

En annan viktig förberedelse är att se över vart byggnaden ska placeras i förhållande till terrängen. Vanligtvis görs även något som kallas för schaktning, som innebär att marken förbereds genom att ta bort stenar, jord, rötter och andra saker som kan förhindra ett dräneringssäkert bygge. Ofta behöver man dränera konstruktioner med platta på mark för att inte framtida fuktskador ska kunna uppstå. Dräneringsmaterial som fungerar bäst är makadam och grus, då de hindrar vatten från att sugas upp i konstruktionen. Kom ihåg att grus och makadam måste packas enligt föreskrifterna, detta görs med en så kallad markvibrator.

Underlaget packas med en så kallad markvibrator. Här en Swepac från Nordisk Maskin

Man bör också alltid se till att underlaget är plant. Det är också viktigt att se till att kabel och rörledningar till huset läggs ner innan det är dags att gjuta. Så, materialet på underlaget för plattan ska bestå av ett dränerande material.

Uppackning för betongplattan

Steg 2: Montering av kantelementen

 

Innan det är dags att montera kantelementen så ska profiltråden flyttas, så att den visar grundens yttermått. Innan du börjar, kontrollera att mätningen av diagonalerna är rätt och sätt sedan ut hörnen (det vill säga ett rakt element med betong på en gavel och ett urtag för att kunna sluta an till ett standardelement).

Därefter kan du placera ut elementen på underlaget och fästa samman dem med skarvbleck. Om du behöver kapa elementen så kan det med fördel göras med hjälp av en kapsåg som har en diamantklinga.

Sedan är det dags för montering av elementen. Montera då elementen så att utsidan blir så rak som möjligt, men blir det invändiga glipor i skarvarna så går det att fogskumma dem. Det är bra att fogskumma, eftersom de då kommer klara betongtrycket bättre vid gjutningen.

När du har monterat kantelementen ska de fixeras, och det gör man med skarvbleck som trycks ner i cellplasten innanför fiberbetongen. Placera också ett skarvbleck i botten eller i bakkanten på elementet.

 

Om du använder monteringsplattor så ska en placeras ut i varje skarv. Detta gör man för att ge tyngd och stabilitet till elementen samt att bilda distans åt armeringsjärnen.

Kantelement monterat

Steg 3: Grundisolering

 

Efter att montering och fixering av kantelementen är klara så är det dags att påbörja grundisolering. Den läggs ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i båda skikten blir förskjutna. Cellplastskivorna kan hållas samman med cellplastspik. Se till att du fäster cellplasten mot elementets bakkant, detta för att undvika att cellplasten flyter upp vid gjutningen.

Om du ska ha golvvärme så är nästa steg att lägga ut golvvärmerören, och det gör du enligt fabrikantens anvisningar. De monteras i monteringsskenorna som kommer med i leveransen. Monteringsskenorna har plasttaggar som du trycker ner i cellplasten. Kom ihåg att golvvärmen alltid ska provtryckas av en rörläggare innan du gjuter.

Grundisoleringen monterad

Steg 4: Armering

 

Armering gör du enligt grundsektionerna som har tagits fram för just ditt objekt. Du använder med fördel också armeringdistanser för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. Placera armeringsdistanser under näten, ca 3 stycken per kvadratmeter. Om speedies markdistans så placeras en av dessa per kvadratmeter. Monteringsplattorna används här för att placera armeringsjärnen i kantbalken. Armeringsnäten ska logga centriskt i betongplattan, om inget annat angetts och vanligtvis så ska armeringsjärn och armeringsnät skarvas med överlapp.

På kantbalksektionerna kan instick förekomma. Detta innebär att raka järn kapas i angiven längd och placeras ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen runt hela grunden och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen.

Kontrollera nu alla mått och fotografera grunden för dokumentation.

 

Det kan förekomma instick på kantbalksektionerna, och det innebär att raka järn kapas i angiven längd och sedan placeras dem ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen. Detta runt hela grunden, och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen.

Se till att kontrollera alla mått och ta bilder på grunden för att dokumentera.

 

Steg 5: Återfyllnad

 

Om kantbalken och betongplattan ska gjutas samtidigt så krävs det att en utfyllnad är gjord, alternativt ett annat stöd för elementen. En återfyllnad kan göras upp till 150 millimeter från elementets underkant. Om man först gjuter kantbalken och sedan betongplattan, så behövs ingen utvändig återfyllnad.

Steg 6: Gjutning av plattan

 

Nu är det dags att gjuta plattan. Det står angivet i grundsektionerna vad lägsta betongkvalitet är, och val av betong kan med fördel diskuteras med betongstationen. Detta för att faktorer som temperaturen i luften kan påverka ditt val. Det är också viktigt att undvika att spruta betongen på kantelementen, utan i stället ska du rikta slangen inåt grunden och låta betongen rinna ut i kantbalken. Detta gör man för att undvika att kantelementen rubbas.

Tänk också på att det kan vara inritade nedsänkningar och fall som man måste ta hänsyn till när man gjuter plattan.

Gjuten betongplatta

Vanliga frågor

Krävs bygglov för gjutning av betongplatta?

Det första som du bör ta reda på, är om du behöver bygglov för ditt byggprojekt. I de allra flesta fall behöver man söka bygglov hos kommunen, men det finns undantag. Det kan vara om du till exempel ska bygga mindre än 15kvm. Men oavsett så behöver du göra en bygganmälan och invänta startbesked innan du kan börja, och det finns många andra krav och regler som ska uppfyllas för att man ska få lov att gjuta en grund. Bäst är att kolla ordentligt vad som gäller innan du sätter igång, så att det inte blir något fel. Kontakta byggnadsnämnden i din hemkommun för att få en helhetsbild av vad som krävs i ditt unika fall.

 

Vad kostar det?

Att komma upp med exakta kostnader är såklart svårt. Men det finns några faktorer att förhålla sig till som kan ge ett hum om vad det kommer kosta just för dig.

Först och främst är kostnaden för en betongplatta. Då kan man dela upp kostnaden i två delar: ett pris för entreprenaden och en för själva grundmaterialet.

Sedan så är det en komplex process att räkna på vad gjuta platta kan kosta, just för att det finns dolda kostnader såsom vad som döljer sig under marken (mer om det under ’guide’). Det är också oftast ett arbete som utförs av en så kallad markentreprenör där det används grävmaskiner, där schaktning av matjord ska göras bland annat.

Det som man behöver ha i åtanke när man räknar på ett pris är alltså:

  • Markarbetet
  • Kvadratmeterpriset på materialet för en platta på mark
  • Själva gjutningen av betongplattan.

 

Kostnaden för markarbetet blir i runda slängar 900–1000 kr per kvadratmeter, och i det inräknas

  • Grävning och schaktning mellan 0,5 och 1m.
  • Maskiner som används
  • Bortschaktning av jord och landmassor

Dessa kostnader förutsätter att man inte behöver påla eller spränga bort berg, då det hade kostat mer.

  • För själva gjutningen av betongplatta så brukar betongen kosta ca 1500 kr per kubikmeter, så om du behöver 13 kubikmeter betong skulle det kosta 19000 kr.

Slutligen:
Vi på Modulhus tillhandahåller totalentreprenad på våra hus i större delar av Sverige, men många väljer att bygga sin egna grund samt köpa våra färdiga Attefalls husritningar och fritid husritningar.

Här kan du även läsa mer djupgående om de olika husgrunder för Attefallshus

Husleverantör och husföretaget Modulhus

Modulhus grundades i samband med reformen om bygglovsbefriade Attefallshus som klubbades igenom 2014. Efter detta har vi strävat efter att bli Sveriges största leverantör av komplementbostäder och Attefallshus. Vi projekterar och bygger hus i alla storlekar till den offentliga och den privata sektorn.